Voorwaarden voor inschrijving

OPLEIDINGEN NLP VAN VIDESENSE

Deelnemer schrijft zich in voor een NLP opleiding en neemt daarmee de verplichting op zich het gehele bedrag aan opleidingskosten te allen tijden aan VidaSense Opleidingen te voldoen op rekeningnummer NL37 ABNA 0612 2691 32. De investering voor een NLP opleiding bedraagt €2.995,00 incl. BTW, dit is inclusief certificaat, exclusief lunch/diner, boeken en eventuele overnachting/reiskosten en nog op een nader te bepalen tijdstip een terugkom middag.

Deelnemer schrijft zich in voor een opleiding, NIET voor therapeutische sessies. Indien u therapie wenst dient u zich aan te melden bij een vestiging van VidaSense voor psychologische hulp. Dit is een privé-bijeenkomst, wij behouden ons het recht voor om toegang te verlenen of te ontzeggen zonder verdere toelichting. Wij zullen geen toegang verlenen aan voorbijgangers. Het aantal deelnemers is beperkt. Het is niet toegestaan om opnames te maken tijdens deze opleiding, dus neemt u alstublieft geen recorders en/of camera’s mee. Dank u.

Annulering van een NLP opleiding kan bij aangetekend schrijven dat uiterlijk drie weken voor aanvang van de opleiding bij VidaSense in het bezit is. In dit geval vindt er restitutie plaats van het reeds betaalde bedrag onder aftrek van € 350,00 incl. BTW aan kosten. Voor zover er bij annulering binnen de gestelde termijn nog geen betaling heeft plaatsgevonden is de deelnemer € 350,00 incl. BTW aan VidaSense verschuldigd. Dit bedrag dient op de datum van annulering zijn bijgeschreven op de bankrekening van VidaSense na deze datum is de € 350,00 terstond en zonder in gebreke stelling opeisbaar. In bijzondere gevallen kan de deelnemer ten behoeve van het verschuldigde bedrag een betalingsregeling met VidaSense treffen. Deze betalingsregeling is integraal onderdeel van deze overeenkomst. (Niet tijdig voldoen aan de betalingsregeling kan reden zijn tot ontzegging van de opleiding en het niet ontvangen van een certificaat).

Deelnemer ontvangt na het succesvol beëindigen van de opleiding het internationaal erkend certificaat van de Society of Neuro Linguistic Programming™, persoonlijk ondertekend door Dr. Richard Bandler.

Risico aanvaarding

Deelnemer verklaart dat:

  • Hij/zij is zich door ondertekening van dit aanmeldingsformulier bewust dat het programma (fysieke) activiteiten kan bevatten die een persoonlijk risico met zich meebrengen. Risico’s die in zijn algemeenheid in Nederland aanvaardbaar zijn;
  • Hij/zij heeft VidaSense, uiterlijk voor aanvang van een activiteit, op de hoogte heeft gesteld van mogelijk lichamelijke beperkingen die van invloed zouden kunnen zijn op een verantwoorde deelname aan die activiteit;
  • Hij/zij zal alle door VidaSense of door VidaSense aangewezen personen verstrekte hulpmiddelen en/of gebruiks- en veiligheidsinstructies ten behoeve van de veiligheid/gezondheid gebruiken en/of opvolgen.

Gelet op het bovenstaande verklaart deelnemer dat hij/zij alle risico’s aanvaard die zouden kunnen leiden tot lichamelijk letsel en vrijwaart met deze verklaring VidaSense en de voor VidaSense uitvoerende organisaties en/of personen van elke vorm van aansprakelijkheid m.b.t. (indirecte) schade en vervolgschade die voortvloeit uit dit lichamelijk letsel.

Deelnemer verklaart zich akkoord met de voorwaarden voor inschrijven en de risico aanvaarding.

U bent pas van uw opleidingsplaats verzekerd wanneer wij uw betaling tijdig ontvangen hebben of dat u zich aan de afgesproken betalingsregeling houdt.

U dient de betaling uiterlijk 3 weken vóór aanvang van de opleiding over te maken op rekeningnummer NL37 ABNA 0612 2691 32, tenzij anders overeengekomen.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een bestand dat voldoet aan de wet bescherming persoonsgegeven. Indien u na afronding van de opleiding en het behaalde certificaat niet langer in ons bestand wilt worden opgenomen kunt u een e-mail sturen naar info@josfrederiks.nl  onder de vermelding “exit persoonsgegevens”. De Persoonsgegevens worden alleen gebruikt om u op uw verzoek te benaderen en van informatie te voorzien en/of u per mail op de hoogte te brengen van nieuwe NLP opleidingen.

Jos Frederiks, Internationaal NLP Trainer, opgeleid door Richard Bandler zelf. Inmiddels al 10 jaar actief in het geven van opleidingen en trainingen.

© 2018 Jos Frederiks

CERTIFIED

CONTACT

Woesthoeve 1, 5708 VN, Helmond (NL)

TEL: +31-492 66 73 79

info@josfrederiks.nl